Sınav Soruları

Raman ve Rahim Allah'ın Adıyla

Aşağıda toplam 50 soru bulunmaktadır. Bunların 43 tanesi test tekniğine göre hazırlanmıştır. Hepsi 4 seçenekli sorulardır. Kalan 7 soru klasik usûlde hazırlanmıştır. Bu 7 sorunun her birini 4’er satırı geçmeyecek şekilde yazarak cevaplamanız gerekmektedir. Soruların cevapları Sınav Heyeti tarafından değerlendirilecek ve yarışmada dereceye girenler tespit edilecektir. Her soru 100 üzerinden 2 puan değerindedir. Test usûlüne göre hazırlanan 43 sorunun puanlarını sıvan sonunda bilgisayar otomatik olarak hesaplayıp size gösterecektir. Kalan 7 soru daha sonra heyet tarafından değerlendirilip diğer puana ilave edilecektir.

Sınav süresi 2 saattir. 2 saat dolduğunda sınav sayfasına erişiminiz engellenecektir. Her katılımcının sınav sayfasına erişimi tek bir defa söz konusu olacaktır.

Hem bu sınavda hem de ahiret sınavınızda başarılar dileriz.

Sınav Heyeti

Mutlaka sınava başlamadan önce isim ve eposta adresinizi kontrol edip sınava başlayınız!

Ad & soyad Girin lütfen
eposta giriniz

1)  Besmele, eski ümmetlerin de bildikleri ve kullandıkları bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim bu konuda Hz. Muhammed’den (s.a.s.) önce iki peygamberin besmelesini örnek veriyor. Bu peygamberler kimlerdir?

2) Kur'an-ı Kerim'de, ancak Allah'a ibadet edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bazı insanların Allah'tan başka ibadet ettiği varlıklar sayılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da tapınılan bir varlık olarak direkt söylenmemiştir?

3) Kur'an'da bazı müşriklerin Allah'tan başka rab kabul ettiği veya bazılarının kendilerine yönelik bu iddiada bulunduğu kimselerden bahsedilmektedir. Seçeneklerden hangisi bu anlamda Kur'an'da geçmez?

4) Fâtiha sûresindeki "Bizi doğru yola hidayet et; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna..." (Fatiha, 5-6) ayetlerinde ifade edilen Allah'ın nimet verdikleri kimseler, Nisa sûresinde açıklanır: "Allah'a ve Rasül'e itaat edenler; Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, ......... , şehidler ve .......... le beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır." Bu ayet mealinde, boş bırakılan yerlere gelmesi gereken, seçeneklerden hangisidir?

5) Hem süs, hem de her türlü etkiden koruyucu olarak dış ve içe giyilen parçaları da bulunan bir örtü ve elbise olarak Kur’an’da “Ve ......... elbisesi, işte o hayırdır.” şeklinde tanımlanan, “fücur”un zıddı olan, yukarıdaki âyette boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime, aşağıdakilerden hangisidir?

6) Dünyadaki en büyük devrim, onun eseridir. O, gerçek anlamda, bir çağı kapatıp yepyeni bir çağ açmıştır. Cahiliyye, onunla kovulmuş, mutluluk çağı onunla başlamıştır. Tarihin şahit olduğu en muhteşem topluluk, onun sayesinde oluşmuştur. Tüm mucizeler içinde de baş sırayı o alır. Bu özelliklere sahip olan şey, aşağıdakilerden hangisidir?

7) "Bakara" kelimesinin anlamı ve Kur'an'da en uzun sureye bu ismin verilmesine sebep olarak Kur'an'da  "bakara"  konusundaki kıssa, aşağıdakilerden hangisidir?

8) Uyarı görevini yapan, inkâr bataklığına sapan kavimleri cehennem azabıyla korkutan ve eski kavimlerin başlarına gelen helâkı hatırlatarak ilâhî ikaz vazifesini yerine getiren peygamberlere, özellikle Peygamber Efendimiz'e, yapmış oldukları bu görevden dolayı Kur'an'da ne ad verilir?

9) Kur’an’da açıklanan şekliyle şefaat konusunda aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

10) Kur'ân-ı Kerim'de Firavun'dan uzunca bahsedilmesi, onun Allah'ın hükmünü kabullenmeyip kendini ilâh yerine koyan tâğutların/azgınların ve müfsidlerin/bozguncuların prototipi/baş örneği olmasındandır. Her zaman diliminde ve her coğrafyada görülebilecek küfür rejiminin sembol tipleri de yine Firavun zamanından örneklenir. İslâm dışı rejimlerin temel direklerini oluşturan bu simge şahıslar kimlerdir?
            1-  Bürokrat, bakan, üst rütbeli subay sembolü,
            2- Kapitalist ve emperyalist para babası, kartel ve holding sahiplerinin sembolü,
            3- Hakka bâtılı karıştırarak, dünyevî çıkar ve tâğutî yönetimlerin istekleri doğrultusunda dini istismar edip kullanan, Allah ve rasulü adına insanları aldatan sembol,
            4- İslâm dışı rejimin emniyet güçleri, silâh zoruyla düzeni koruyan tâğutun askerlerinin sembol olması.            
Bu sembol şahısların Firavun döneminde vurgulanan isimleri, aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki sıralamaya uygun olarak doğru olarak sıralanmıştır?

11) İnsanlar içinde, imtihanı en çetin olanlar, peygamberler ve sonra derece derece kâmil mü'minlerdir. Kişi, dini oranında imtihan edilir. Peygamberimiz ve muhterem eşi Âişe annemizin büyük iftiraya uğradıkları en büyük imtihana ne ad verilir ve bu olay hangi sûrede gündeme gelir?

12) Kur'an'da "Allah" lafzından sonra en çok geçen Allah'ın ismi hangisidir?

13) Kur’an’da konuyla ilgili âyetlerden yola çıkarak; secde ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi, tümüyle doğru değildir, yanlıştır?

14)   İnsan, birçok ahlâkî günahı diliyle işler. Nice sevaplar da dille mümkün olur. Kur’ân-ı Kerim, söze çok önem verir. Söz ve konuşma anlamına gelen “kavl” kelimesi ve türevleri Kur’an’da tam 1721 yerde geçer. Gıybet, alay, lakab, iftira, yalan gibi sözle işlenen ahlâkî problemleri haram ve günah sayan Kur’an’ın söz hakkındaki değerlendirmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

15) Bilindiği gibi Kur’ân-ı Kerim’de birçok kıssa zikredilmiştir. Kalem sûresinde zikredilen bir bahçe sahipleri ile ilgili anlatılan kıssada, aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Yani, seçeneklerden hangisi ilgili âyetlerde geçmez?

16) "Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar bulunacağını bilmiştir. Onun için Kur'an'dan .......... okuyun." Müzzemmil sûresindeki bu âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

17) Bilindiği gibi Müzzemmil sûresinde Firavun’dan ve ona gönderilen elçiden (Hz. Mûsâ’dan) söz edilmektedir. Hz. Mûsâ, Firavun'a İslâm'ı tebliğ etme görevi verilince Allah'a duâ ederek bazı isteklerde bulunmuştu: "Fir'avn'a git. Çünkü o iyice azdı. Mûsâ 'Rabbim! dedi, ruhuma genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver, kardeşim Hârun'u. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. Ve onu işime ortak kıl..." Bu âyetlerin devamında Hz. Mûsâ'nın bunları niçin istediği belirtilir. Kur'an'a göre Hz. Mûsâ, bunları niçin istiyordu?    

18) Kur’an’da belirtildiğine göre; müşriklere, 'Allah'ın indirdiklerine uyun' denildiğinde, ne tür tepkide bulunurlar?

19) Teheccüd namazının veya Kur’an’ı tertîl üzere okumanın özelliğiyle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerim aşağıdakilerden hangi ifâdeyi kullanır?

20) Aşağıdakilerden hangisi "kıyâmet"in Kur'an'da zikredilen diğer isimlerinden biri değildir?

21) Sakar adlı cehennem ile cezalandırılmaya sebep olarak gösterilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

22) Müddessir sûresinde, Allah'ın öğütlerinden yüz çevirerek uzaklaşanların durumu, aşağıdaki şıklarda ifade edilen şekillerden hangisi ile tasvir edilmektedir?

23) “Doğrusu, arınan kurtulmuştur” şeklinde A’lâ Sûresinde zikredilen “Nefsini temizledi; onu şirk, günah, nifak, rics, cehâlet ve kötü duygular ve benzerinden arındırdı, ona itaati ve takvâyı öğretti; kısaca gönlü temizleyip arındırdı” anlamındaki kelime, aşağıdakilerden hangisidir?

24) Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını (tevhid inancını, şeriatı dillendirmeyi) yasaklayanlar ve mescitlerin harap olması için uğraşanlara Kur’an hangi sıfatı veriyor?

25) Bilindği gibi, Kur’an’da “dünya hayatını üstün tutmak” kınanmaktadır. Seçeneklerden hangisi, “dünya hayatı” konusunda Kur’an’ın değerlendirmelerinden biri değildir?

26) A’lâ Sûresi 9. âyette: “Eğer öğüt fayda verirse, sen de öğüt ver” buyrulmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak yine Bakara sûresi 6. âyette şöyle denir: "Gerçek şu ki kâfir olanları inzar etsen de inzar etmesen de (uyarsan da uyarmasan da) onlar için birdir; iman etmezler.” Bu âyetleri Kur’an bütünlüğünde ele aldığımızda, aşağıdaki yargılardan hangisi anlaşılmaz? Yani, bu âyetlerden yola çıkılarak, kâfirlere karşı uyarı görevi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

27) Hz. Mûsâ, Firavun'a İslâm'ı tebliğ etme görevi verilince Allah'a duâ ederek bazı isteklerde bulunmuştu: "Fir'avn'a git. Çünkü o iyice azdı. Mûsâ 'Rabbim! dedi, ruhuma genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver, kardeşim Hârun'u. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. Ve onu işime ortak kıl..." Âyetlerin devamında Hz. Mûsâ'nın bunları niçin istediği belirtilir. Kur'an'a göre Hz. Mûsâ, bunları niçin istiyordu?    

28) Belâ/imtihan konusuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi tümüyle doğrudur?

29) Yeme-içme ile ilgili Kur'ân-ı Kerim'de çok az sayıda haram kılınan/yasaklanan gıdalar vardır. Seçeneklerden hangisi, bu yasakları tam ve doğru olarak belirtir?

30) “Korku Namazı” ne demektir?

31) Kur’ân-ı Kerim, Allah’a ve Rasûlü’ne mutlak itaati emrettiği gibi; Allah ve Rasûlüne itaat edip başkalarına da mâsiyeti emretmeyen mü’minlerden olan ülü’l emre (yetkili kişiye) de itaati emretmektedir. Yine, Kitabımız bazı kimselere de itaat edilmesini yasaklamaktadır. Seçeneklerin hangisi, kendilerine itaatin yasaklandığı bu sınıflardan değildir?

32) Kur’an’da hıristiyanların İslâm’a/tevhide zıt olan inançlarından bazı örnekler verilir. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki bu örneklerden biri değildir?

33) Bakara sûresi 83 ve 84. âyetlerde, Tevrat’ın da büyük önem verdiği Allah’ın İsrâil oğullarından uyacaklarına dair kuvvetli söz aldığı ve bizim de uymamız gereken  “on emir”  sayılmaktadır. Bu on emirden ilk beşi şunlardır: 1- Allah’tan başka ma’bûd tanımayacak, O’ndan başkasına ibâdet/kulluk etmeyeceksiniz. 2- Ana babanıza ihsân edeceksiniz, 3- Akrabalarınıza, 4- yetim çocuklara, 5- yoksullara iyilik edeceksiniz. Diğer beş emir, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sayılmıştır?

34) “Yeryüzünde ......... tamamen kalmayıncaya ve ........ tümüyle ........ oluncaya (Allah için tatbik edilinceye ) kadar onlarla ........”
Fitne konusunda müslümanların görevlerini bildiren Bakara ve Enfâl sûresindeki âyetlerin meâli olan yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki seçeneklerden sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?    

35) Kur’ân-ı Kerim, Hz. Süleyman’a verilen lütuflardan biri olarak bir madenin kendisi için eritilerek sel gibi akıtıldığından bahseder. Bu maden ne idi?

36) Kur’ân-ı Kerim, Sebe’ kraliçesi Belkıs’ın tahtının Hz. Süleyman’ın isteği üzerine, göz açıp kapamadan daha kısa bir sürede yanına getirildiğini haber veriyor. Bunun üzerine, Kur’an’ın ifadesine göre Hz. Süleyman ne demişti?

37) Kur’ân-ı Kerim’e göre, Allah’ın velîleri (evliyâullah) kimdir?

38) Kur'ân-ı Kerim'de insanları ateşe çağıran küfür imamlarına (kâfirlerin liderlerine/önderlerine) karşı müslümanların nasıl davranmaları emredilmektedir?

39) Allah Teâlâ, biz mü'minlerden hangi hususta yarışmamızı emrediyor?

40) Hem Allah'ın, hem de lânet etme konumunda olan herkesin lânetine uğrayanlar, aşağıdakilerden hangisini yaptıkları için bu cezaya çarptırılmışlardır?

41) Allah, meleklere "Haydi, Âdem'in önünde secdeye kapanın." dediğinde İblîs dışında hepsi secdeye kapandı. İblîs ne yaptı ve ne oldu?

42) Peygamber çocuğu bile olsa, onun neslinden de gelse, Allah kimlere imamlık, önderlik vermeyeceğini belirtir?

43) Kur’ân-ı Kerim, “şehid” kelimesini bir ölüm şekli olarak değil; bir hayat şekli olarak ele alır. Ve birkaç âyette Rasûlullah ve iman eden ümmet için şehidlikle ilgili hedef belirler. Nedir bu hedef?

44) Kur’an’da ismi geçen kaç tane kadın vardır, bunların isimleri nelerdir?

45) Kur’ân-ı Kerim’de imandan olumsuz şekilde bahsedildiği yerler var mıdır? Açıklayın.

46) Kur’ân-ı Kerim’de mü’minlerden neyi küfredip inkâr etmeleri istenir? Bu konuda bilgi verin.

47) Kur’ân-ı Kerim’de ihlâs kelimesi, ne anlamda kullanılır, bir-iki âyet örneğinde açıklayın.

48) Kur’ân-ı Kerim’de geçen hayvan cinslerinden 15 tanesini sayın. Anlamı bir hayvan cinsi olan 5 tane sûre ismi yazın.
49) Kur’an’da geçen kıssaların özellikleri hakkında bilgi verin.

50) Kur’an, hastalıklara nasıl şifa olur, bu konuyu açıklayın.

2 Yorum

  1. Sınav çok çok güzel ve anlamlıydı MasaAllah barekAllah. Allah emeği geçen herkesten razı olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Enter Captcha Here :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu