Duyurular

Müslümanın İlmihâli: İbâdetler ve Fıkhî Hükümler Kitabı Çıktı!

                                                               İÇİNDEKİLER

Önsöz……………………………………………………………………………………………………………………………14

BİRİNCİ BÖLÜM

                                                                  GİRİŞ

İLMİHÂLİN TANIMI VE KAPSAMI………………………………………………………………………………19

FIKHIN TANIMI VE KAPSAMI……………………………………………………………………………………. 20

FIKIH MEZHEPLERİ…………………………………………………………………………………………………….22

1- Hanefi Mezhebi……………………………………………………………………………………………………..25

2- Mâlikî Mezhebi……………………………………………………………………………………………………..27

3- Şâfiî Mezhebi…………………………………………………………………………………………………………28

4- Hanbelî Mezhebi……………………………………………………………………………………………………29

İSLÂM FIKHININ KAYNAKLARI………………………………………………………………………………….30

A-ASLİ KAYNAKLAR……………………………………………………………………………………………….30

1- Kitap (Kur’an-ı Kerim)…………………………………………………………………………………………..30

2- Sünnet………………………………………………………………………………………………………………….33

3- İcmâ……………………………………………………………………………………………………………………..36

4- Kıyas…………………………………………………………………………………………………………………….38

B- FER’İ KAYNAKLAR……………………………………………………………………………………………..40

1- İSTİHSÂN…………………………………………………………………………………………………………….40

2- MASLAHAT (TOPLUM YARARI)…………………………………………………………………………..40

3- ÖRF………………………………………………………………………………………………………………………41

4- ÖNCEKİ ŞERÎATLER (ŞER’U MEN KABLENÂ)………………………………………………………43

5) SAHABE SÖZÜ……………………………………………………………………………………………………..44

6) İSTİSHÂB……………………………………………………………………………………………………………. 45

MÜKELLEFİN FİİLLERİ………………………………………………………………………………………………..46

1) FARZ……………………………………………………………………………………………………………………46

2) VACİP…………………………………………………………………………………………………………………..48

3) SÜNNET……………………………………………………………………………………………………………….49

4) MÜSTEHAP………………………………………………………………………………………………………….51

5) MÜBAH……………………………………………………………………………………………………………….51

6) HARAM……………………………………………………………………………………………………………….52

7) MEKRUH……………………………………………………………………………………………………………..54

8) MÜFSİT………………………………………………………………………………………………………………..56

AZİMET VE RUHSAT……………………………………………………………………………………………………57

Haram İşleme Ruhsatı:…………………………………………………………………………………………………..57

Vacibi Terk Etme Ruhsatı:………………………………………………………………………………………………58

  İKİNCİ BÖLÜM                                          

                                        TEMİZLİK İLMİHÂLİ

İSLÂM’DA TEMİZLİK…………………………………………………………………………………………………..60

TEMİZLİK FARZDIR…………………………………………………………………………………………………….62

TEMİZLENME YOLLARI………………………………………………………………………………………………64

TUVALET ÂDÂBI…………………………………………………………………………………………………………68

İSLÂM’DA TEMİZ SAYILMAYAN ŞEYLER…………………………………………………………………….69

ABDESTLE İLGİLİ KONULAR………………………………………………………………………………………71

ABDESTİN TARİFİ VE MAHİYETİ……………………………………………………………………………….71

ABDESTİN FARZLARI……………………………………………………………………………………………..74

ABDESTİN SÜNNETLERİ…………………………………………………………………………………………75

ABDESTİN ÂDÂBI…………………………………………………………………………………………………..76

ABDESTİN MEKRUHLARI……………………………………………………………………………………….77

ABDESTİ BOZAN DURUMLAR………………………………………………………………………………..77

MESTLER ÜZERİNE MESHETMEK……………………………………………………………………………….79

ÖZÜRLÜNÜN ABDESTİ……………………………………………………………………………………………….82

GUSÜL ABDESTİ (BOY ABDESTİ)………………………………………………………………………………..83

GUSÜL ABDESTİNİN FARZLARI……………………………………………………………………………..85

GUSLÜN SÜNNETLERİ…………………………………………………………………………………………….85

TEYEMMÜM………………………………………………………………………………………………………………..87

KADINLARA MAHSUS HALLER (ÂDET GÖRME VE LOĞUSALIK)……………………………….89

ÂDET GÖRME…………………………………………………………………………………………………………89

LOĞUSALIK (NİFAS)……………………………………………………………………………………………….90

HAYIZ VE LOĞUSALIĞIN HÜKÜMLERİ………………………………………………………………….91

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                            NAMAZ İLMİHÂLİ

NAMAZIN ÖNEMİ……………………………………………………………………………………………………….94

NAMAZIN DAYANDIĞI DELİLLER……………………………………………………………………………….95

NAMAZI TERK ETMENİN HÜKMÜ………………………………………………………………………………96

NAMAZIN VAKİTLERİ…………………………………………………………………………………………………98

NAMAZLARIN BİRLEŞTİRİLEREK KILINMASI (CEM’U’S-SALÂTEYN)………………………..102

NAMAZ İÇİN MEKRUH VAKİTLER………………………………………………………………………………105

EZAN VE KÂMET…………………………………………………………………………………………………………107

NAMAZIN ÇEŞİTLERİ VE REKÂTLARI………………………………………………………………………..114

NAMAZIN FARZLARI…………………………………………………………………………………………………..116

1) Hadesten Tahâret (Temizlenme)……………………………………………………………………………..118

2) Necâsetten Tahâret (Temizlenme)……………………………………………………………………………118

3) Avret Yerlerini Örtmek…………………………………………………………………………………………..119

4) Kıbleye Yönelmek………………………………………………………………………………………………….120

5) Vakit…………………………………………………………………………………………………………………….121

6) Namazlara Ait Niyetler…………………………………………………………………………………………..123

NAMAZIN RÜKÛNLARI………………………………………………………………………………………………124

1) İftitah Tekbiri………………………………………………………………………………………………………..124

2) Kıyam…………………………………………………………………………………………………………………..125

3) Kıraat…………………………………………………………………………………………………………………..125

4) Rükû…………………………………………………………………………………………………………………….126

5) Secde……………………………………………………………………………………………………………………127

6) Son Oturuş……………………………………………………………………………………………………………129

Ta’dil-i Erkân…………………………………………………………………………………………………………….129

Namazdan Kendi Fiiliyle Çıkmak………………………………………………………………………………..130

Namazda Huşû………………………………………………………………………………………………………….131

NAMAZIN VACİPLERİ…………………………………………………………………………………………………133

NAMAZIN SÜNNETLERİ……………………………………………………………………………………………..135

NAMAZIN ÂDÂBI………………………………………………………………………………………………………..137

NAMAZIN MEKRUHLARI……………………………………………………………………………………………138

NAMAZI BOZAN ŞEYLER…………………………………………………………………………………………….140

KIRAATTE HATA YAPMAK………………………………………………………………………………………….143

CEMAATLE NAMAZ…………………………………………………………………………………………………….145

İMAMLIK…………………………………………………………………………………………………………………….150

İMAMA UYANIN HALLERİ………………………………………………………………………………………….158

VİTİR NAMAZI……………………………………………………………………………………………………………160

CUMA NAMAZI…………………………………………………………………………………………………………..163

BAYRAM NAMAZI……………………………………………………………………………………………………….171

NÂFİLE NAMAZLAR……………………………………………………………………………………………………174

SECDELER…………………………………………………………………………………………………………………..180

1) Sehiv Secdesi:……………………………………………………………………………………………………….180

2) Tilâvet Secdesi:………………………………………………………………………………………………………180

3) Şükür Secdesi:……………………………………………………………………………………………………….181

KORKU NAMAZI…………………………………………………………………………………………………………182

HASTANIN NAMAZI……………………………………………………………………………………………………183

YOLCUNUN NAMAZI………………………………………………………………………………………………….184

CENAZE NAMAZI………………………………………………………………………………………………………..185

NAMAZLARIN KAZASI……………………………………………………………………………………………….188

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM        

                                                               ORUÇ İLMİHÂLİ

 

ORUÇ İBADETİNİN ÖNEMİ…………………………………………………………………………………………193

ORUCUN ÇEŞİTLERİ…………………………………………………………………………………………………..198

1) Farz Olan Oruçlar…………………………………………………………………………………………………198

2) Vacip Olan Oruçlar………………………………………………………………………………………………..200

3) Nafile Oruçlar……………………………………………………………………………………………………….200

Oruç Tutmanın Mekruh Olduğu Günler………………………………………………………………………….202

ORUCUN VAKTİ VE HİLALİN TESBİTİ………………………………………………………………………..203

ORUCUN VAKTİ………………………………………………………………………………………………………….203

Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Özürler……………………………………………………………………………206

Orucun Geçerlilik Şartları………………………………………………………………………………………………210

Oruç Tutan Bir Kimse İçin Müstehab Olan Şeyler…………………………………………………………….211

Oruç Tutan Bir Kimse İçin Mekruh Olan Şeyler……………………………………………………………….213

Orucu Bozan ve Yalnız Kazayı Gerektiren Durumlar………………………………………………………..214

Orucu Bozan Kaza ve Kefâreti Gerektiren Durumlar………………………………………………………..216

Orucun Kazası………………………………………………………………………………………………………………219

Orucun Fidyesi………………………………………………………………………………………………………………221

KEFÂRET ÇEŞİTLERİ…………………………………………………………………………………………………..221

ADAK VE ÇEŞİTLERİ……………………………………………………………………………………………………227

İ’TİKÂF………………………………………………………………………………………………………………………..232

İ’tikâfın Meşru Olduğunun Delilleri……………………………………………………………………………….233

İ’tikâfın Şartları…………………………………………………………………………………………………………….235

İ’tikâfın Çeşitleri…………………………………………………………………………………………………………..235

İ’tikâfı Bozan Şeyler……………………………………………………………………………………………………….236

 

 BEŞİNCİ BÖLÜM    

                                                             ZEKÂT İLMİHÂLİ 

Tanım ve Tarifi……………………………………………………………………………………………………………….239

Zekâtın belli başlı hikmetlerini başlıklar halinde özetlersek;……………………………………………..240

Zekâtın Dayandığı Deliller……………………………………………………………………………………………..242

Zekâtın Bir Kimseye Farz Olmasının Şartları…………………………………………………………………..243

1) Mükellef Olmak…………………………………………………………………………………………………….243

2) Nisap Miktarı Mala Sahip Olmak……………………………………………………………………………244

3)Malın Nâmî (büyüyen, artan) Bir Mal Olması…………………………………………………………..246

4) Mala Tam Sahip Olma……………………………………………………………………………………………247

5) Malın Üzerinden Bir Yıl Geçmiş Olması………………………………………………………………….247

6) Malın Borç Karşılığında Olmaması…………………………………………………………………………248

Zekâtın Geçerli Olması İçin Gereken Şartlar…………………………………………………………………….249

Zekâtın Bir Kimseye Farz Olması ve Ödeme Zamanı………………………………………………………..250

Açıkta ve Gizli Olan Malların Zekâtı……………………………………………………………………………….251

Zekâta Tâbî Olan Mal Türleri………………………………………………………………………………………….252

1) Altın, gümüş ve paraların zekâtı……………………………………………………………………………..252

2) Zînet Eşyalarının Zekâtı…………………………………………………………………………………………253

3) Nisap Tamamlama…………………………………………………………………………………………………254

4) Değeri Düşük Bir Madene Karışık Olan Altın ve Gümüşün Zekâtı…………………………….254

5) Kâğıt Paraların Zekâtı……………………………………………………………………………………………255

6) Alacakların Zekâtı…………………………………………………………………………………………………255

Ticaret Mallarının Zekâtı……………………………………………………………………………………………….256

Şirketlerin Zekâtı…………………………………………………………………………………………………………..258

Hisse Senetlerinin Zekâtı……………………………………………………………………………………………….258

Emek Sermaye (Mudârabe) Ortaklığı………………………………………………………………………………260

Maden ve Definelerin Zekâtı           …………………………………………………………………………………………..261

Tarım Ürünleri ve Meyvelerin Zekâtı……………………………………………………………………………….262

Hayvanların Zekâtı………………………………………………………………………………………………………..264

Zekâtın Ödeme Şekli……………………………………………………………………………………………………..267

Zekâtın Verileceği Yerler………………………………………………………………………………………………..268

Zekât Verilmeyecek Kimseler………………………………………………………………………………………….272

Zekâtı Vermeyenlerin Cezası…………………………………………………………………………………………..275

FITIR SADAKASI…………………………………………………………………………………………………………277

 ALTINCI BÖLÜM    

                                             HAC İLMİHÂLİ

Haccın Tanımı ve Mahiyeti……………………………………………………………………………………………..281

Haccın Tarihçesi……………………………………………………………………………………………………………285

İslâm’da Haccın Farz Oluşunun Delilleri………………………………………………………………………….286

Haccın Fevri veya Ömrî Olması………………………………………………………………………………………287

Bir Kimseye Haccın Farz Olmasının Şartları……………………………………………………………………288

Haccın Edasının Şartları………………………………………………………………………………………………..289

Kadınlarla İlgili Özel Şartlar …………………………………………………………………………………………..290

Hacca Engel Olabilen Diğer Engeller……………………………………………………………………………….292

Haccın Sıhhat Şartları…………………………………………………………………………………………………….293

İhrama Girme Yerleri: Mîkat’ler………………………………………………………………………………………294

İhram ve İhram Yasakları……………………………………………………………………………………………….295

İhramın Rükûnları…………………………………………………………………………………………………………296

İhramlıya Yasak Olan Fiiller……………………………………………………………………………………………297

İhram Yasaklarına Uymayanların Cezası………………………………………………………………………….299

Hac Cinâyetlerinin Ceza ve Kefâretleri…………………………………………………………………………….300

Haccın Çeşitleri……………………………………………………………………………………………………………..304

  1. a) İfrâd Haccı…………………………………………………………………………………………………………….304
  2. b) Temettu Haccı……………………………………………………………………………………………………….305
  3. c) Kıran Haccı……………………………………………………………………………………………………………306

Haccın Rükünleri…………………………………………………………………………………………………………..307

  1. a) Arafat vakfesi…………………………………………………………………………………………………………307
  2. b) Ziyaret tava…………………………………………………………………………………………………………..309

Haccın Vacipleri…………………………………………………………………………………………………………….312

Haccın Sünnetleri………………………………………………………………………………………………………….318

Hacda Vekâlet ……………………………………………………………………………………………………………….320

Farz Olan Hac İçin Vekâletin Şartları……………………………………………………………………………….321

Hacdan Engellenme (İhsâr)…………………………………………………………………………………………….322

Haccı Kaçırma (Fevât)…………………………………………………………………………………………………….323

Haccın Yapılış Şekli ……………………………………………………………………………………………………….324

Umre’nin Yapılışı……………………………………………………………………………………………………………326

Hacda Kesilen Kurban ve Hükümleri……………………………………………………………………………….327

Hedy Kurbanının Çeşitleri………………………………………………………………………………………………329

YEDİNCİ BÖLÜM

                                                                   KURBAN İLMİHÂLİ 

Kurbanın Tanımı ve Tarihçesi…………………………………………………………………………………………332

Kurban Kesmenin Hükmü ve Çeşitleri       …………………………………………………………………………….334

Kurban Kesmekle Yükümlü Olan Kimselerde Aranan Şartlar…………………………………………….335

Kurban Kesmenin Vakti………………………………………………………………………………………………….337

Kurbanın Türü ve Ayıplı Olup Olmaması…………………………………………………………………………338

Akîka Kurbanı……………………………………………………………………………………………………………….341

Yeni Doğan Çocuğa Dair Hükümler…………………………………………………………………………………342

SEKİZİNCİ BÖLÜM          

                                                               CENÂZE İLMİHÂLİ

Ölümden Önce ve Ölüm Esnasında Yapılması Müstehab Olan Hususlar……………………………..345

Ölüm Sırasında Yapılacaklar           …………………………………………………………………………………………..346

Cenazenin Yıkanması……………………………………………………………………………………………………..346

Cenazenin Kefenlenmesi………………………………………………………………………………………………..347

Cenaze Namazı………………………………………………………………………………………………………………348

Cenazenin Taşınması ve Defni………………………………………………………………………………………..351

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLMEK (ŞEHİTLİK)……………………………………………………………354

KABİR HAYATI VE KABİR ZİYARETİ……………………………………………………………………………359

KABİR ZİYARETİ………………………………………………………………………………………………………….362

İSKAT VE DEVİR………………………………………………………………………………………………………….365

Vasiyet ne demektir?………………………………………………………………………………………………………368

Vasiyetin Meşrûiyeti:………………………………………………………………………………………………………368

Ashâbu’l-Ferâiz …………………………………………………………………………………………………………….370

DOKUZUNCU BÖLÜM        

                                     GÜNLÜK HAYAT İLMİHÂLİ 

GÜNLÜK HAYATLA İLGİLİ ÖNEMLİ MESELELER………………………………………………………..380

Helâller ve Haramlar………………………………………………………………………………………………………380

Karada Yaşadığı Halde Eti Yenmeyen Hayvanlar……………………………………………………………….389

Suda Yaşayan Hayvanlar…………………………………………………………………………………………………393

İslâm’da İçki Yasağı…………………………………………………………………………………………………………394

İslâm’da Kumar Yasağı……………………………………………………………………………………………………398

Sigara İçmenin Hükmü…………………………………………………………………………………………………..400

Altın, Gümüş ve İpekli Elbise Giymenin Hükmü………………………………………………………………402

ADAM ÖLDÜRME VE KISAS CEZASI……………………………………………………………………………404

İslâm’da Zinanın Hükmü………………………………………………………………………………………………..410

İslâm’da Hırsızlığın Hükmü…………………………………………………………………………………………….415

Organ Naklinin Hükmü………………………………………………………………………………………………….419

                                                    ONUNCU BÖLÜM

                                               AİLE HAYATI İLMİHÂLİ

Evliliğin Rükun ve Şartları………………………………………………………………………………………………426

İslâm’a Göre Evlenme Engelleri……………………………………………………………………………………….429

Sürekli evlenme engelleri………………………………………………………………………………………………..430

Geçici Evlenme Engelleri………………………………………………………………………………………………..431

Mehir ve Başlık Parası…………………………………………………………………………………………………….434

Evli Bir Kadının Mâli Hakları………………………………………………………………………………………….437

Kocası vefat eden kadının mâli hakları…………………………………………………………………………….438

Boşanan Kadının Mâli Hakları………………………………………………………………………………………..440

İslâm’da Evliliği Sona Erdiren Hususlar……………………………………………………………………………441

1) Eşlerden birisinin ölümü………………………………………………………………………………………..441

2) Evliliğin feshi………………………………………………………………………………………………………..441

3) Ric’î boşama (talâk)……………………………………………………………………………………………….442

4) Bâin Talâk……………………………………………………………………………………………………………..444

5)Sünnî talâk…………………………………………………………………………………………………………….444

6) Bid’î talâk……………………………………………………………………………………………………………..445

7)Şartlı boşama…………………………………………………………………………………………………………446

8) Bir bedel karşılığında boşama…………………………………………………………………………………447

9) Mahkeme kararıyla boşama…………………………………………………………………………………….447

10) Zihâr yöntemi………………………………………………………………………………………………………449

11) Îlâ yöntemi………………………………………………………………………………………………………….450

12)  Lian yöntemi……………………………………………………………………………………………………….450

13) Dinden çıkmanın evliliğe etkisi……………………………………………………………………………..452

Boşama Yetkisi………………………………………………………………………………………………………………453

Mut’a Nikâhı………………………………………………………………………………………………………………….453

Resmi Nikâh/Dini Nikâh………………………………………………………………………………………………..456

Evlat Edinmenin Hükmü………………………………………………………………………………………………..458

Tüp Bebek  Sahibi Olmanın Hükmü…………………………………………………………………………………460

Doğum Kontrolü……………………………………………………………………………………………………………463

Kürtaj Yaptırmak……………………………………………………………………………………………………………465

Giyim Kuşamla İlgili Hükümler………………………………………………………………………………………467

Elbise konusunda yasaklanan hususlar:……………………………………………………………………………468

Makyaj Yapmak……………………………………………………………………………………………………………..472

Sakal bırakmak ve sakalı kesmenin hükmü………………………………………………………………………474

İslâm’da Müziğin Hükmü………………………………………………………………………………………………..477

Resim ve Heykel Yapmanın Hükmü…………………………………………………………………………………481

ON BİRİNCİ BÖLÜM                     

                                                                       TİCARET İLMİHÂLİ

İslâm’da Ticaretin Önemi………………………………………………………………………………………………..488

Faiz ve İslâm’daki Hükmü……………………………………………………………………………………………….489

Vade Farkının Hükmü……………………………………………………………………………………………………495

Satılan Malda Aranan Nitelikler………………………………………………………………………………………496

İslâm’da Karaborsacılığın Hükmü……………………………………………………………………………………497

Devletin Ticaret Mallarının Fiyatlarına Müdahale Etmesi………………………………………………….498

Sigorta Yaptırmanın Hükmü           …………………………………………………………………………………………..499

Fâhiş fiyat ne manaya gelmektedir?………………………………………………………………………………….503

Hava Parasının Hükmü…………………………………………………………………………………………………..505

Rüşvetin Hükmü……………………………………………………………………………………………………………505

İslâm’da Ortaklık Çeşitleri………………………………………………………………………………………………507

SON……………………………………………………………………………………………………………………………..512

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Enter Captcha Here :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu